บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ.2556

              โครงการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 20 พ.ศ.2556 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จำนวน 3 โครงการวิจัย โดยที่หัวข้อวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จาก  โครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน

Read more

แสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ

แสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิงจัยของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอมอบกระเช้ากล้วยไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์/นักวิจัยดังนี้ 1. ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล “ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556” จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

Read more