การอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

การอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ชีวิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30-16:30 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more