การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 The 7th National Conference Nakhonratchasima College (The 7th NMCCON 2020) หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล” วันเสาร์ที่

Read more