ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering and Technology

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสาร TNI Journal of Engineering and Technology  ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 (2563-2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://pho1.tci-thaijo.org/index.php/TNIjourna

Read more