สวพ.มก.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้เล็งเห็นระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของวารสารเกษตรศาสตร์ และทั้งนี้ได้จัดโครงการ“โครงการศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย” เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทยและเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more