มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความและส่งบทความได้ที่ :  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj/

Read more