ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.63

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง  https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj

Read more