โครงการอบรม “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ปี 2563”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ปี 2563” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัยให้สามารถจัดเตรียมต้นฉบับ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติได้ โดยได้ร่วมกับ Dr. Andrew Warner,

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับวารสารวิชาการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษตร โทร. 081-667-0824  E-mail: somporn.ma@ku.th

Read more

วารสารวิชาการ “Unisearch Journal” ในหัวข้อพลังงานทางเลือก ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ “Unisearch Journal” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ ของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้กระจายสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถนำผลงานการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 4 เดือนต่อปี ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดในหัวข้อพลังงานทางเลือก ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ได้ตามเว็บไซต์ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Humanities and Social Science Suratthani Rajabhat University

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University โดยมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Journal of Vongchavalitkul University

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้วารสารดำเนินการอยู่ในระบบ ThaiJo สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดวารสารวิชาการฉบับดังกล่าวได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index  และขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวรสารชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสามารถศึกษาพร้อมดาวน์โหลดกสารและสมบัติทางผ่านระบบ ThaiJo ได้ตามเว็บไซต์ หรือส่งมาที่ E-mail

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2562”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2562” วิทยากรโดย Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฎสงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ลผงานด้านวิชกาาร ในสาขาวิชาการต่าง ๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ วารสารมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://skruart.skru.ac.th/

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560 โดย ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง จากภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียด CLICK) วันที่ กลุ่มเป้าหมาย

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และผลักดันให้วารสารวิชาการ เข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ และนานาชาติในอนาคต ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.forensicropa.com  ภายในวันที 31 สิงหาคม 2558 และสามารถส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ E-mail :

Read more

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Session II: Professional Level

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

Read more