การเสนอขอทุนวิจัยประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ (Breeding) และวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ และเพิ่มโอกาสในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ

Read more