KURDI แสดงความยินดี “คณะวนศาสตร์” ครบรอบวันสถาปนา 87 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และตัวแทนบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะวนศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ 87 ปี วันที่ 1พฤษภาคม 2566 ณ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์

Read more

KURDI แสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.” ครบรอบปีที่ 38

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 38 วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.” ครบรอบ 54 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน “งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี” และชม ชิม ช้อปอาหารจากโปรตีนเกษตร วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี ณ บริเวณหน้าตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วบศ.) หรือ School of Integrated Science (SIS) ครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ชุดวิชา

Read more

สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีแก่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวัน “ครบรอบวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ” ปีที่ 28  ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมละลายพฤติกรรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 901

Read more

สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดี “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน “วันนวัตกรรมมนุษยศาสตร์” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีนิทรรศการ และผลงานทางวิชาการต่างๆ มากมาย และร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. ได้รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการเรียนการสอน และผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก

Read more

สวพ.มก. ร่วมยินดีแก่ คณะสังคมศาสตร์ มก. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีแก่คณะสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี โดยภายในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “การอุดมศึกษากับการพัฒนาคนในยุคของการเปลี่ยนผ่าน: ทรรศนะของพรรคการเมือง” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more