KURDI แสดงความยินดี “คณะวนศาสตร์” ครบรอบวันสถาปนา 87 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และตัวแทนบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะวนศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ 87 ปี วันที่ 1พฤษภาคม 2566 ณ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์

Read more

KURDI ร่วมแสดงความยินดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี ผู้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี วันที่

Read more

KURDI แสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.” ครบรอบปีที่ 38

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 38 วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1

Read more

2 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนา สวพ.มก. ครบรอบ 43 ปี

เนื่องในวันที่ 2 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี ทาง สวพ.มก. จัดกิจกรรมไหว้พระพิรุณ ไหว้พระภูมิเจ้าที่และไหว้อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังเปิดให้ร่วมแสดงความยินดี ชมคลิปวิดีโอผลงานของ สวพ.มก. ผ่านระบบออนไลน์ >>> ร่วมแสดงความยินดีที่นี่

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 28 และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 27 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

Read more

สวพ.มก. ร่วมกิจกรรมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 29

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI) ปีที่ 29 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ   

Read more

วันคล้ายวันสถาปนา สวพ.มก. ครบรอบปีที่ 41

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 41 ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.

Read more