การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง และคณะ
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more