การจัดการวัชพืชในไร่มันสำปะหลัง/วิจารณ์ วิชชุกิจ

  เรื่อง  การจัดการวัชพืชในไร่มันสำปะหลัง เมื่อกล่าวถึงพืชไร่ที่นิยมปลูกกันในประเทศไทย นอกจากอ้อยและสับปะรดแล้ว พืชที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันคงจะหนีไม่พ้นมันสำปะหลัง เพราะมันสำปะหลังเป็นพืชที่ได้เปรียบพืชไร่อื่นๆ เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย ต้องการการดูแลเอาใจใส่น้อย สามารถขึ้นได้ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทนแล้ง และที่สำคัญมีโรคและแมลงน้อย ประเทศไทยมีการปลูกมันสำปะหลังเชิงการค้ามาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี โดยผลผลิตหัวมันสดที่ได้ส่วนหนึ่งจะถูกแปรรูปเป็นแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นอาหารคน และใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การทำกาว

Read more

ศักยภาพการใช้สารสกัดจากเสม็ดเพื่อควบคุมวัชพืช

รศ.ดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าพืชชายเลนในธรรมชาติ เช่น โกงกาง ลำแพน แสม และเสม็ด โดยมากมักขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่และจะพบว่าไม่มีพืชชนิดอื่นขึ้นแทรก โดยเฉพาะวัชพืชต่างๆ พืชเหล่านี้มีแนวโน้มว่า อาจมีสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นสารอัลลิโลเคมีในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด พืชเหล่านี้จึงน่าจะเป็นพืชที่มีศักยภาพทางอัลลิโลพาธี หรือนำมาใช้เป็นสารธรรมชาติในการควบคุมวัชพืชได้

Read more