สารเคลือบพอลิแลคติกแอซิด ฐานน้ำมันธรรมชาติ (O-PLA)

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 090-973-5865 E-mail: wanvimol.p@ku.ac.th

Read more

เทคโนโลยีสีเขียว 3 : สารเคลือบนาโนกันน้ำและต้านเชื้อรา

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการศึกษาหากระบวนการในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับสารเคลือบผิววัสดุ หรือสีทาวัสดุ รวมถึงซีเมนต์ เพื่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้เทคโนโลยีสีเขียวในกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโน ด้วยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับการลดและหลีกเลี่ยงของเหลือทิ้งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

Read more

เทคโนโลยีสีเขียว2 : ปุ๋ยนาโนอัจฉริยะ

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเกษตรโดยการพัฒนาพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ด้วยการใช้ไคโตซานนาโนเจลโครงร่างตาข่ายที่มีคุณสมบัติในการตรึงไอออนของธาตุไนโตรเจน สำหรับใช้เป็นระบบควบคุมการดูดจับและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมี

Read more

เทคโนโลยีสีเขียว 1 : พลาสติกห่วงใยสุขภาพ

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสารเติมแต่งต้านอนุมูลอิสระจากพอลิแลคติกแอซิดรูปร่างคล้ายดาวที่มี 4 แขน เพื่อใช้ในการดักจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น

Read more