การทำสวนยางพาราวนเกษตร: สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด | KURDI NEWS

การทำสวนยางพาราวนเกษตร การปลูกแบบผสมผสาน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร – เพิ่มความหลากหลายของพืช – ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน – รักษาความชุ่มชื่นให้กับพื้นดิน – ได้ผลผลิตยางพารามากขึ้น เกษตรกรมีเงินออมได้จากการปลูกต้นไม้เสริมในสวนยางพารา ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์: หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “รับ-ส่งมอบงาน และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “รับ – ส่งมอบงานราชการ และแสดงความขอบคุณ ความผูกพันที่มีต่อผู้ร่วมงานในสังกัด สวพ.มก. และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557”  

Read more