การทำสวนยางพาราวนเกษตร: สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด | KURDI NEWS

การทำสวนยางพาราวนเกษตร การปลูกแบบผสมผสาน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร – เพิ่มความหลากหลายของพืช – ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน – รักษาความชุ่มชื่นให้กับพื้นดิน – ได้ผลผลิตยางพารามากขึ้น เกษตรกรมีเงินออมได้จากการปลูกต้นไม้เสริมในสวนยางพารา ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์: หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง “วนเกษตร” กลยุทธ์การใช้ที่ดินเพื่อสู้ภัยแล้งของการเกษตรไทย /ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

พบกับนักวิจัยมากความสามารถเจ้าของผลงาน “วนเกษตร” กลยุทธ์การใช้ที่ดินเพื่อสู้ภัยแล้งของการเกษตรไทย คือ คุณณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิจัยชำนาญการ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก. ร่วมรำลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”

          เมื่อวันที่ 1 -2 กันยายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญและวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น นายสืบ นาคะเสถียร   เพื่อรำลึกคุณงามความดี ผู้เป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย

Read more