ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ ด้วยสารแอสตาแซทีนและลูทีน

รศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-6987-7987

Read more

Egg for Health ไข่เพื่อสุขภาพ

รศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 085-917-1017 E-mail: agryos@ku.ac.th

Read more

เทคนิคปลูกดาวเรื่องสำหรับสกัดลูทีน

ดร.เบญญา มะโนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการวิจัยการจัดการผลิตดอกดาวเรืองสำหรับสกัดสารสำคัญ โดยเน้นการหาแนวทางการผลิตดอกดาวเรืองให้มีปริมาณลูทีนสูง ควบคู่กับปริมาณและคุณภาพของดอกดาวเรือง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการสภาวะเครียดของพืชให้มีสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการปลูกและดูแลรักษามีอิทธิพลอย่างมากต่อปริมาณสารสำคัญในพืช เพราะสารสำคัญส่วนใหญ่เป็นสารที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์กลายเป็นสารทุติยภูมิซึ่งพืชสร้างขึ้น เป็นกลไกหนึ่งที่พืชใช้ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ

Read more