ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม x04 ชั้น 10 อาคาร  KX

Read more

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม  “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย บุคลากรที่สนใจขอให้ศึกษา รายละเอียด ของการอบรม และกรอกใบสมัคร ส่งกลับมาตามที่อยู่ในที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 3

Read more