ผลิตภัณฑ์ต้นแบบลิ้นคลาริเน็ตอ้อไทย

รศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8109 ต่อ 1918

Read more

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบลิ้นคลาริเน็ตอ้อไทย

ผศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8109

Read more

ต้นอ้อไทยเพื่อการผลิตลิ้นคลาริเน็ตสำหรับใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมดนตรี

ผศ. ดร.บัวผัน พวงศิลป์ และคณะ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: buapun.p@ku.ac.th

Read more