รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2556 (ระดับดี)

ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท – ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ าภาคกลางของประเทศไทย”  (Holistic Study for the Adaptability in the Different Context of the  Tai – Lao Ethnic

Read more