สวพ.มก. จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53

Read more

จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณการวิจัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1. ศ.ดร.สำเริง จักรใจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Read more

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ”

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพและความสำเร็จของการวิจัย รวมถึงเป็นการชี้วัดคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่สำคัญอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผลงานสำคัญที่นักวิจัยสามารถนำไปประกอบเป็นผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ อย่างไรก็ตามพบว่ามีผลงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นการ โจรกรรมทางวรรณกรรม หรือ การขโมยความคิด (Plagiarism) หมายถึง การคัดลอกวรรณกรรม

Read more