การปลูกพืชบำรุงดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินและควบคุมการระบาดของวัชพืช

นางสาววัชรกมล พูลฤทธิ์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-1558-5280

Read more

ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน

ผศ.ดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 09-5124-5163

Read more

ต้นแบบเครื่องลำเลียงทะลายมะพร้าว แบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-0588 ต่อ 1519,1520
(เบอร์มือถือ 0819409903)

Read more

เครื่องปอกผิวมะกรูด

อาจารย์ธิติพงษ์ โพธิสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1803-5716

Read more

ข้าวโพดฝักอ่อนไม่ต้องถอดยอด พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3

ข้าวโพดฝักอ่อนไม่ต้องถอดยอด พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 โดยการใช้ลักษณะเพศผู้ที่เป็นหมัน (cytoplasmic male sterility) เป็นข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด ด้วยมีลักษณะเพศผู้ที่เป็นหมัน ให้ผลผลิตสูง มีความสม่ำเสมอของฝัก และสีตรงตามความต้องการของโรงงานแปรรูป ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนแรงงาน ไม่ต้องถอดยอด เป็นพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับของเกษตรกร และโรงงานแปรรูปเพื่อการส่งออก สอบถามได้ที่ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-1558-5280-1

Read more

เครื่องปลูกอ้อยแบบหยอดชิ้นตาอ้อย

เครื่องปลูกอ้อยแบบหยอดชิ้นตาอ้อย ช่วยในการปลูกอ้อย และช่วยลดแรงงาน สามารถปลูกได้ในการทำงานเชิงพื้นทีี่สูงขึ้น ลดต้นทุนการปลูกอ้อย และช่วยเพิ่มผลิตผลของการปลูกอ้อยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เป็นอย่างดี สามารถสอบถามได้ที่ อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และทีมผู้วิจัย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482

Read more

การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าว แบบลดต้นทุน โดย จุฑามาศ กลิ่นโซดา

การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าว แบบลดต้นทุน สามารถปรับปรุงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของวุ้นน้ำมะพร้าวให้ดีขึ้น ให้เนื้อสัมผัสดี ช่วยลดปริมาณกรดในวุ้นน้ำมะพร้าว ลดมลภาวะและลดปริมาณน้ำทิ้ง ยืดอายุการเก็บรักษาวุ้นน้ำมะพร้าวสดก่อนนำไปแปรรูป สอบถามได้ที่ คุณจุฑามาศ กลิ่นโซดา ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1409

Read more

เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ระบบอัตโนมัติ

เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ระบบอัตโนมัติ สามารถผลิตได้ 200 ชิ้น/ชั่วโมง โดยใช้การอัดแรงดันสูง และความร้อนสูงทำให้แป้งสุกโดยไม่ใช้น้ำมัน การสิ้นปลืองพลังงานต่ำ ลดต้นทุนการผลิต สามารถเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาได้ง่าย ติดต่อได้ที่ กฤษณะ เต็มตระกูล ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

Read more

เชื้อราเมตาไรเซียม โดยศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน

เชื้อราเมตาไรเซียม ช่วยควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ติดต่อได้ที่ ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-2121-0669

Read more