บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ นางสาววริษา สายะพันธ์ และศ.ดร.โจเซฟ เคดารี จากภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในอดีตนี้ไว้ แต่นำมาต่อยอดพัฒนาด้วยเทคนิคสมัยใหม่ให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบัน จึงนำมาสู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูป “บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่

Read more