ศักยภาพสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำตาล

ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่า สาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum นี้เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ แต่ยังมีการนำมาใช้ประโยชน์น้อยมาก ทั้งที่ประเทศไทยมีสาหร่ายชนิดนี้แพร่กระจายอยู่มากตลอดแนวชายฝั่ง ด้วยเหตุนี้จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับสาหร่ายสีน้ำตาล Sargassum ที่พบในประเทศไทย

Read more