รายการวิทยุ เรื่อง ราสพ์เบอรี่ : ผลไม้ต้านมะเร็งและการผลิตต้นแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ/เบ็ญจารัชด ทองยืน

ผลงานการผลิตต้นแม่พันธ์ของคุณเบ็ญจารัชด ทองยืน, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, วิสิฐ กิจสมพร, สมศักดิ์ รุ่งอรุณและพรประเสริฐ ธรรมอินทร์ จากศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ (หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง) มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

Read more