ม.รามคำแหงขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2562 (Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019) ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย

Read more

สวพ.มก. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันกฏหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันกฏหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งขอศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางสำนักงานประกันคุณภาพ พิจารณาแล้วว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก เพื่อเป็นแนวทางเสริมความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรทราบแนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ และแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงงานของตนเองได้ จัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมทับทิบ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more