รางวัล TEQ Award ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มีการมอบรางวัล TEQ Award ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (รางวัลที่

Read more