รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

  หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ผลงาน : งานประดิษฐ์ชื่อเรื่อง Broiler ration plus Curcuma longa extracts

Read more