สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์/นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน

Read more

การเสนอชื่อผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชำติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

Read more

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

         ประกาศรับสมัครรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD ระเบียบการให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD  ข้อกำหนดการเสนอชื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD แบบเสนอการขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD  เเบบเสนอการขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ WORD >> DOWNLOAD

Read more

สัมภาษณ์ อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา เจ้าของรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2558

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558  จาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันนักประดิษฐ์ ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ

Read more