วช. ประกาศผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอผลงานฯ ปรากฎมีผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 550 ผลงาน นั้น ในการนี้ วช.

Read more

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ฯ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์

Read more

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

         ประกาศรับสมัครรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD ระเบียบการให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD  ข้อกำหนดการเสนอชื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD เเนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD แบบเสนอการขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ >> DOWNLOAD  เเบบเสนอการขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ WORD >> DOWNLOAD

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี)

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมทัศนะและการปฏิบัติของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู” (Enhancing Thai Elementary Science Teachers’ Views and Practices of Zoo-based Science,

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี)

   วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การค้นหายีนควบคุมความหอมของถั่วเหลืองฝักสด” (Identification of Gene Controlling Fragrance in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill)) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสาราญ

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดีเด่น)

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียม” (Processing and Properties of Porous NiTi) โดย ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์) วิทยานิพนธ์ของ : Northwestern University , สหรัฐอเมริกา

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดีเด่น)

  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การตอบสนองต่อสารในเลือดคนและการควบคุมเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิ-พารัม ในยุงก้นปล่องผ่านกลไกสื่อสารแมพไคเนส” (MAPK Signaling Pathways Regulate Human Blood-derived Factors-dependent Mosquito Response to Plasmodium falciparum) โดย นายสัตวแพทย์ ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์

Read more