รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551 (กลุ่มงานวิจัยวิชาการและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

  จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลงาน“โครงการงานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ให้มีขนาดของผลึกในระดับ นาโน (Nano Crystal zeolites) และ มีรูพรุนขนาดกลาง (Nanoporous zeolites) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี” คณะผู้วิจัย ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Read more