รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธี และคณะ (ร่วมกับกองทัพเรือ และ บริษัท นนทรี จำกัด)

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม : รางวัลระดับดี ผลงาน : “ยานใต้น้ำไร้คนขับสำหรับปราบเรือดำน้ำ” จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ และ นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงาน : “หุ่นยนต์ทำความสะอาดถังน้ำใส” จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -> รายละเอียด

Read more

ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล

หน่วยงาน : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ผลงาน : “สยามบลูฮาร์ดดี้” บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินลูกผสมต้นแรกของโลก จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -> รายละเอียด

Read more

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2550 ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  รางวัลชมเชย (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน : เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค นายเสกสรร สีหงษ์ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. >> รายละเอียด  

Read more

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551

   ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลชมเชย) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน >> รายละเอียด  

Read more

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2552 สาขาเกษตรศาสตร์เเละชีววิทยา

  ผลงานเรื่อง  วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย จาก สภาวิจัยเเห่งชาติ  คณะผู้วิจัย รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี) น.ส.ศลิษา สุวรรณภักดิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา) รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา) -> รายละเอียด

Read more