รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555

  ประเภทรายงานการวิจัย (ระดับชมเชย) ผลงานเรื่อง : การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย The Development of a Structural Equation Model of Social Maketing Communications for Reducing Health-Risk

Read more