นิสิตและอาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559

อาจารย์/นักวิจัย และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 นางสาวฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร และ รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 ประเภทอุดมศึกษา สาขาสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “A

Read more

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่” ประจำปี 2558

  Download ประกาศ Link : รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nrct.go.th และ www.rrm-nrct.com            

Read more

ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557 โดยจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ในการประดิษฐ์ของนิสิต นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จึงขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ (ในฐานะที่ปรึกษา) เสนอสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์เข้าร่วมประกวดในโครงการ โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอสิ่งประดิษฐ์ฯ และส่งมายัง

Read more