การประชุมรับ-ส่งมอบงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมรับ-ส่งมอบงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เนื่องจากได้รับการสรรหาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในวาระใหม่ จึงมีการรับ-ส่งมอบงาน โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งมอบแด่ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบงาน จากนั้นเป็นการรับ-ส่งมอบงาน โดย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “รับ-ส่งมอบงาน และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “รับ – ส่งมอบงานราชการ และแสดงความขอบคุณ ความผูกพันที่มีต่อผู้ร่วมงานในสังกัด สวพ.มก. และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557”  

Read more