สวพ.มก. จัดงานแจกพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนา และขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงานแจกพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยใน 4 ภูมิภาค โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555

Read more

จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Healthy Seed Cane Process แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

สวพ.มก. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Healthy Seed Cane Process แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนา และขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555          ระหว่างวันที่ 18 มกราคม

Read more