ประชุมคณะทำงาน FAQ (Frequently asked questions)

คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำ FAQ โดยรวบรวมคำถามและคำตอบของระบบสารสนเทศงานวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒานาแห่ง มก. จัดทำ ได้แก่ ระบบบบริหารจัดการโครงการวิจัย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ระบบเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. และระบบวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ รวมทั้งคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒานาแห่ง มก. แก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และการใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more