ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเมล็ดขนุน

กรรมวิธีการผลิตแป้งและการสกัดสตาร์ชจากเมล็ดขนุนมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะให้ปริมาณสตาร์ช องค์ประกอบทางเคมีของสตาร์ช สมบัติทางกายภาพ สมบัติเคมีเชิงกายภาพแตกต่างกันไป

Read more

รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ของเรา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ ที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยที่มีการพัฒนาการวิจัยอย่างต่อเนื่องและนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย

Read more