แอปพลิเคชั่น กุ้งขาว 4.0

แอปพลิเคชั่น กุ้งขาว 4.0 ที่สามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศ ระดับน้ำขึ้น น้ำลง และราคาที่เป็นปัจจุบัน และให้ข้อมูลด้านการจัดการการเลี้ยง การให้อาหาร คุณภาพน้ำและโรคได้ และยังสามารถประเมินน้ำหนักของกุ้งในบ่อได้จากภาพถ่าย ทำให้ทำงานได้สะดวก และได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ติดต่อได้ที่ รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-2924

Read more

โปรแกรมวัดความยาวของลูกกุ้ง

นักวิจัย มก.พัฒนาโปรแกรมวัดความยาวลูกกุ้งจากการถ่ายภาพดิจิตอล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายลูกกุ้งของเกษตรกร แนวทางปฏิบัติโดยปกติของการซื้อขายลูกกุ้งของเกษตรกร จะมีการสุ่มวัดความยาวของลูกกุ้ง เพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตสำหรับใช้เป็นมาตรฐานก่อนมีการซื้อขายลูกกุ้ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวโดยปกติจะใช้เวลาค่อนข้างมากและจำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติอันเนื่องมาจากความไม่ชำนาญของแรงงาน และมีปริมาณงานที่แรงงานต้องปฏิบัติค่อนข้างมาก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโปรแกรมวัดความยาวของลูกกุ้ง โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวยังสามารถแสดงจำนวนของลูกกุ้งในแต่ละช่วงความยาวได้ด้วย การใช้งานโปรแกรมวัดความยาวของลูกกุ้ง

Read more

นิล 4.0 : แอปพลิเคชั่นเลี้ยงปลานิลอัจฉริยะบนมือถือ

เพื่อให้การบริหารจัดการการเลี้ยงปลานิลแบบเข้มแข็ง ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน มีระบบการผลิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของตลาด รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติในการตรวจวัดและควบคุมปัจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้การเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นต้นแบบ ระบบจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูล ควบคุมอุปกรณ์รวมถึงการรายงานผลหรือแจ้งเตือนในกรณีเกิดความผิดปกติ ส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มื

Read more

การใช้ทีฮาโลสในการเก็บรักษาอาหารธรรมชาติแช่แข็งเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การศึกษาหาวิธีการที่จะรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารธรรมชาติแช่แข็งให้คงอยู่ได้นานที่สุด ให้เป็นอาหารที่มีความสดใหม่และยังคงมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนใกล้เคียงกับอาหารธรรมชาติสดๆมากที่สุด ด้วยการทดลองใช้ทรีฮาโลส (trehalose) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาสภาพอาหารธรรมชาติแช่แข็งสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more