เพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะม่วงด้วยเทคนิคการใช้สารเคลือบใบ

รศ.ดร.คณพล จุฑามณี อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาการใช้วัสดุเคลือบใบต่อการเพิ่มผลผลิตและคาร์โบไฮเดรตที่ใช้ประโยชน์ได้ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ภายใต้สภาพอุณหภูมิและความเข้มแสงสูง โดยใช้ดินขาวเคโอลิน(Kaolin) ที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสง มาเป็นสารเคลือบใบมะม่วงในสภาพที่มีอุณหภูมิและความเข้มแสงสูงเกินไป

Read more

ทางเลือกใหม่เพื่อกระตุ้นการออกดอกนอกฤดูในมะม่วง

การผลิตมะม่วงนอกฤดูในประเทศไทยปัจจุบัน มีการใช้สารพาโคลบิวทราโซล (paclobutrazol) เพื่อกระตุ้นให้ออกดอกเร็วขึ้นได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ พาโคลบิวทราโซลเป็นสารในกลุ่มสารชะลอการเจริญเติบโตของพืชที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการสร้างฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน(gibberellins)ภายในต้นมะม่วงให้ลดลงจนถึงขั้นสร้างตาดอกเกิดขึ้นแทน แต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน สารนี้จะคงสภาพอยู่ในต้นพืชและตกค้างอยู่ในดินได้เป็นระยะเวลาหลายปี ระบบรากพืชจะชะงักการเจริญเติบโต รวมทั้งไม่มีการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ ทำให้ลำต้นแคระแกน และไม่มีการออกดอกในที่สุด การตกค้างระยะยาวของสารจะก่อปัญหากับการปลูกพืชซึ่งอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีในระยะยาว

Read more