เครื่องปลูกอ้อยแบบข้อตาอ้อยไม่เพาะกล้า

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1940-9903

Read more

เครื่องลำเลียงทะลายมะพร้าวแบบลากดึงด้วยรถแทรกเตอร์

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะทีมวิจัย
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0-2579-0588 ต่อ 1519,1520

Read more

ชุดอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าว แบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์แบบล้อเหล็กแคบ

รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสนโทร: 081-341-6904

Read more