รถหย่อนกล้าข้าว I-KIAM KU

  รถหย่อนกล้าข้าว I-KIAM KU นวัตกรรมใหม่ของการปลูกข้าว  ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ โดยใช้อัตรา 5 กก./ไร่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงต้นข้าว ลดการใช้สารเคมีป้องกันโรคพืช และสารกำจัดศัตรูพืช ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตมากกว่า 50% เกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในท้องถิ่น ติดต่อสอบถาม ผศ.ปัญญา เหล่าอนันท์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more