วัคซีนเชื้อตายและชุดตรวจสอบภูมิคุ้มกันชนิดอีไลซา สำหรับโรคอินคลูชันบอดี เฮปาไตติสในไก่

ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0-2797-1900 E-mail: fvettss@nontri.ku.ac.th

Read more