Application EVO: Eucalyptus Valuechain Optimization “ไม้ยูคาหนึ่งต้น ตัดอย่างไรให้ได้มูลค่าสูงสุด”

ผศ.ดร .นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
โทร. 0-2579-01699 ต่อ 206 E-mail: ffornrm@ku.ac.th

Read more

Application ช่วยตัดสินใจขายไม้ยูคาลิปตัสให้ได้มูลค่าสูงสุด

ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

EVO: Eucalyptus Valuechain Optimization

ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

บรรจุภัณฑ์แอคทีฟต้านเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยประกอบด้วย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นางสาวประภัสสร รักถาวร นายชัยพร สามพุ่มพวง นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ และ นางสาวลลิตา คชารัตน์ เห็นว่าน้ำมันยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีศักยภาพที่จะนำไปศึกษาการประยุกต์ใช้งานในด้านบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (active packaging) เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตและอาหาร ซึ่งจะช่วยลดการใช้สารเคมีในการเก็บรักษาผลผลิตและยังช่วยให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีด้วย

Read more

การผลิตน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์ นายยุทธนา บรรจง จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ.ดร. คณพล จุฑามณี จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดทำชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการผลิต การสกัด วิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีศักยภาพ และหาระบบการปลูก การจัดการที่เหมาะสมในระบบการปลูกเพื่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยในระดับอุตสาหกรรม

Read more