ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิสัยทัศคือ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดม ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีให้อำนาจต่อรองในประชาคมโลก และเพื่อให้การศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทศาสตร์ แผนพัฒนางานวิจัยของประเทศและความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถผลักดันงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.และ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภารักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ สำนักงานบริกการวิชาร่วมกันดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดประชุมใน วันอาทิตย์ที่

Read more

การเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

การเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

Read more

การประชุมระดมความคิด (ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุม ระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสต์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ  ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น

Read more

การประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา National Food Valley

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา National Food Valley เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การวิจัยหรายประเด็นดังกล่าว จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม สามารถใช้กำหนดกรอบการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน

Read more