เพิ่มทางเลือกกำจัดลูกน้ำยุงก้นปล่องแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยมก. วิจัยหาแหล่งใหม่ๆจากสิ่งมีชีวิตในทะเล และชายฝั่ง สกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใช้กำจัดลูกน้ำยุงก้นปล่องและหวังที่จะพัฒนาเป็นยาต้านมาเลเรีย

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดีเด่น)

  วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การตอบสนองต่อสารในเลือดคนและการควบคุมเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิ-พารัม ในยุงก้นปล่องผ่านกลไกสื่อสารแมพไคเนส” (MAPK Signaling Pathways Regulate Human Blood-derived Factors-dependent Mosquito Response to Plasmodium falciparum) โดย นายสัตวแพทย์ ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์

Read more