สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบการวิจัย กองทัพได้กำหนดกรอบโจทย์วิจัยสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ระดับ ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ (2) การสร้างนวัตกรรม จำนวน 8 กลุ่ม ดังนี้ การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธทหารบก การวิจัยและพัฒนายานยนต์ทางบก การวิจัยและพัฒนายานพาหนะทางน้ำและสะเทินน้ำสะเทินบก

Read more