เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพารา

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2

การยางประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2 ผู้มีคุณสมบัติสามารถส่งรายละเอียดดังเอกสารแนบมาที่สถาบันวิจัยยาง อีเมล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยจะประกาศกำหนดการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยให้ทราบอีกครั้ง ประกาศเรื่อง รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2 คู่มือการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและการจ้างวิจัย แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนองานวิจัยเชิงหลักการ

Read more

นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากหางน้ำยางพารา

โดย​​ รศ.ดร. ธาริณี นามพิชญ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more

ประชุมเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่องยางพารา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดประชุมเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่องยางพารา ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สวพ.มก. เพื่อเสนอเป็นชุดบูรณาการ ปี 62 และทุน

Read more

หุ่นจำลองยางพารา สื่อการเรียนการสอน

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาหุ่นจำลองจากยางพาราเพื่อใช้เป็นหุ่นฝึกหัดทางการแพทย์และสัตวแพทย์ โดยใช้หลักการที่น้ำยางพาราสามารถคงรูปอยู่ได้เช่นเดียวกับเรซิ่นหรือไฟเบอร์กลาส

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา”

วันที่ 30 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา” ในภาคบรรยายได้รับเกียรติจาก ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สกว. เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่องานวิจัยมุ่งเป้า ได้ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยางพาราเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เหมาะสมต่อไป ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

การอบรม “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา 61”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเรื่อง “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา 61“ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 โดยในวันแรกเป็นภาคบรรยาย ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สกว. เป็นวิทยากรบรรยาย ส่วนในวันที่สองเป็นการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมยางพารา ที่กรุงเทพฯ

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (HRPP)

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (HRPP) ฉบับที่ 3 ซึ่งสถาบันที่ร่วมลงนามประกอบด้วยสมาชิกหลัก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย และ CIRAD ประเทศสาธารณะรัฐฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

Read more

ประชุมระดมความคิดเห็น ร่างรายงานผลการประเมินโครงการวิจัยด้านยางพารา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมระดมความคิดเห็น ร่างรายงานผลการประเมินโครงการวิจัยด้านยางพาราและทิศทางงานวิจัยด้านยางพาราของประเทศไทย ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more