แสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ

แสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิงจัยของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอมอบกระเช้ากล้วยไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์/นักวิจัยดังนี้ 1. ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัล “ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2556” จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

Read more