Autogenous vaccine เพื่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์

ออโตจีนัสวัคซีน (autogenous vaccine) เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุของการระบาดในฟาร์ม เมื่อผลิตเสร็จจะนำวัคซีนกลับไปใช้ ณ ฟาร์มนั้น ดังนั้นจึงเป็นวัคซีนที่มีความจำเพาะต่อโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในฟาร์ม และสามารถลดความเสียหายและควบคุมการระบาดของโรคในฟาร์มได้อย่างทันท่วงที โดยออโตจีนัสวัคซีนสามารถผลิตได้ทั้งสำหรับแบคทีเรีย และไวรัสที่ก่อโรคภายในฟาร์ม กระบวนการสำคัญในการผลิต ประกอบไปด้วย  การวินิจฉัยหาต้นเหตุของโรคระบาด  ขั้นตอนการผลิตวัคซีนจากเชื้อที่วินิจฉัย  การประเมินผลหลังใช้งาน จุดเด่นของผลงาน ออโตจีนัสวัคซีนเป็นการผลิตวัคซีนจากเชื้อที่ก่อโรคในช่วงเวลาที่ฟาร์มเกิดปัญหาจึงเป็นวัคซีนที่มีความจำเพาะและตรงกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นภายในฟาร์ม วัคซีนที่มีการผลิตภายในโครงการ วัคซีนป้องกันโรค

Read more